Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) do zadań własnych gmin należy zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (art. 11 ust. 1). Odławianie bezdomnych zwierząt może odbywać się wyłącznie na podstawie corocznie podejmowanej przez radę gminy do dnia 31 marca uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program ten (art. 11a ust. 2 ww. ustawy) określa sposób realizacji przez gminę następujących obligatoryjnych zadań:

1)      zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)      opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)      odławianie bezdomnych zwierząt;

4)      obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5)      poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)      usypianie ślepych miotów;

7)      wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)      zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Ponadto programy mogą obejmować fakultatywne zadania takie jak:

9)      plan znakowania zwierząt w gminie (art. 11a ust. 3 ww. ustawy);

10)   plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają (art. 11a ust. 2a ww. ustawy).

Realizacja zadań wskazanych w punktach od 3 do 6 może zostać powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt. Ponadto program musi zawierać wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.

Za przygotowanie projektu programu odpowiada wójt (burmistrz, prezydent miasta). Projekt programu najpóźniej do dnia 1 lutego należy przekazać do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Podmioty opiniujące w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu wydają opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Program konkretyzuje sposób działania gminy w celu realizacji przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Dlatego też obywatel ma prawo oczekiwać, że znajdzie w nim informacje umożliwiające szybką reakcję w przypadku napotkania bezdomnego zwierzęcia, szczególnie małego, chorego lub rannego. Program powinien więc zawierać nazwy i adresy podmiotów realizujących poszczególne zadania (np. adres lecznicy weterynaryjnej, adres schroniska dla zwierząt, czynny całodobowo telefon pod którym można zgłosić informacje o znalezionym bezdomnym psie lub kocie).

Uchwała rady gminy w sprawie programu jest aktem prawa miejscowego i jako taka podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ponadto uchwałę taką należy opublikować w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej danej gminy.

 

Informacje o programach gmin z terenu powiatu gostyńskiego

Gmina (tekst programu) Podmiot odpowiedzialny za wyłapywanie bezdomnych zwierząt Podmiot odpowiedzialny za przyjęcie informacji o chorym lub rannym zwierzęciu oraz zapewnienie opieki Adres schroniska, z którym gmina podpisała umowę
Borek Wlkp. (2018) Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” (ul.Lisia Droga 1, Borek Wlkp. (telefon_601_830_081) Przyjęcie informacji: Spółdzielnia „Pomocna Dłoń” (ul.Lisia Droga 1, Borek Wlkp. (telefon_601_830_081) 

Zapewnienie opieki: Zakład weterynarii PHU_Mencel-vet (Przemysław Mencel, ul._Rynkowa 1, Borek Wlkp.)

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (Henrykowo_20; 64-115 Święciechowa; www.schronisko.leszno.pl/)

 

Zaginionego zwierzęcia poszukuj również dzwoniąc do Spółdzielni Socjalnej ”Pomocna Dłoń” w Borku Wlkp.

Pępowo (2018) Urząd Gminy w Pępowie (ul._Stanisławy_Nadstawek_6, Pępowo, telefon_5736308, 5736305, 5736348) Przyjęcie informacji:Urząd Gminy w Pępowie (ul._Stanisławy_Nadstawek_6, Pępowo, telefon_5736308, 5736305, 5736348) 

Zapewnienie opieki: Gabinet Weterynaryjny, (ul._Ogrodowa_9, Pępowo)

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie (Radlin_57B, 63-200 Jarocin, www.pl-pl.facebook.com/radlin.schronisko/ , tel. 663 735 974)
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (Henrykowo_20; 64-115 Święciechowa; www.schronisko.leszno.pl/)
Krobia (2018) Fundacji Schronisko  dla  Bezdomnych  Zwierząt  w  Gaju  z  siedzibą  w  Śremie  przy  ul. Nadbrzeżnej 3/10, 63-100 Śrem; telefon 661-222-200) Przyjęcie informacji: i zapewnienie opieki; zakład leczniczy dla zwierząt lek. wet. Ewelina Marecka –Usługi weterynaryjne (z siedzibą w Wilkonice 59/5, 63-830 Pępowo) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju (Gaj 56D, 63-100 Śrem, www.schroniskogaj.pl; telefon 661-222-200)

 

Zaginionego zwierzęcia poszukuj również w przytulisku w Krobi przy ul._Miejsko-Góreckiej_25 (Spółdzielnia Socjalna „ECOSS” w Krobi; tel. 531 390 309)

Piaski (2018) Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp.zo.o., (ul._Dworcowa_3, 63-820 Piaski; zgłoszenia tel. 65_5719580; po godzinach pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy 663811811) Przyjęcie informacji:Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp.zo.o., (ul._Dworcowa_3, 63-820 Piaski; zgłoszenia tel. 65_5719580; po godzinach i w dni wolne 663811811) 

Zapewnienie opieki: Prywatna Praktyka Weterynaryjna Tomasz Gliszczyński (ul._Poznańska_23, 63-820 Piaski)

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (Henrykowo_20; 64-115 Święciechowa; www.schronisko.leszno.pl/)

 

Zaginionego zwierzęcia poszukuj również dzwoniąc do Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach

Gostyń (2018) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń; tel. 655720310) Przyjęcie informacji:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (tel. 655720310); Straż Miejska w Gostyniu (tel. 655752164, kom.  507154706); Komenda Powiatowa  Policji w Gostyniu (tel. 655758200)Zapewnienie opieki: Gabinet Weterynaryjny ,,SILVET” Sylwii Meisnerowskiej (ul._Jana_Pawła_II_13, 63-800 Gostyń, tel. 603349508, 697915510) Schronisko dla Bezdomnych  Zwierząt  w Dalabuszkach (Dalabuszki, 63-800 Dalabuszki; www), administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu (ul. Fabryczna 1, 63-800 Gostyń)
Pogorzela (2018) Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli (Rynek, 1, 63-860 Pogorzela; tel. 65 5734620 w godzinach pracy urzędu; tel. 609054195 całodobowo) Przyjęcie informacji: Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli (Rynek, 1, 63-860 Pogorzela; tel. 65 5734620 w godzinach pracy urzędu; tel. 609054195 całodobowo) 

Zapewnienie opieki: Zakład Usług Weterynaryjnych S.C. w Pogorzeli, (ul._Wiosny_Ludów 3A, tel. 65_5734014)

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie (Radlin_57B, 63-200 Jarocin, www.pl-pl.facebook.com/radlin.schronisko/ , tel. 663 735 974)

 

 

Zwierzęcia poszukuj również dzwoniąc do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pogorzeli

Poniec (2018) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu (ul. Krobska 45a,  64-125 Poniec; tel. 65_5731503) Przyjęcie informacji:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu (ul. Krobska 45a,  64-125 Poniec; tel. 65_5731503) 

Przyjęcie informacji i zapewnienie opieki: Gabinet Weterynaryjny „AMICUS” (ul. Wolności 7/1a, 64-130 Rydzyna; tel. 662680488)

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie (Henrykowo_20; 64-115 Święciechowa; www.schronisko.leszno.pl/)

 

Informacje o uwzględnieniu w programie planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają (art. 11a ust. 2a ww. ustawy).

Uwaga: gminy realizują zadanie do wyczerpania środków ujętych w programie.

Gmina plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają (art. 11a ust. 2a ww. ustawy). Program 
Krobia Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt:Gmina pokrywa 100 % kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów, w ilości na jaką pozwalają zabezpieczone środki finansowe. Zabieg przeprowadzany jest w zakładzie leczniczym dla zwierząt lek. wet. Eweliny Mareckiej (Usługi weterynaryjne z siedzibą w Wilkonice 59/5, 63-830 Pępowo). Właściciel zwierzęcia składa w Urzędzie Miejskim w Krobi wniosek o wykonanie zabiegu na koszt Gminy Krobia. W przypadku psów wymagane jest dodatkowo okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie. 2018
Gostyń Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt:Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gostyniu wydaje właścicielom psów i kotów skierowania na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała umowę. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców, w liczbie maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie. Skorzystanie z dofinansowania zabiegu u psa przysługuje osobom, które oznakowały elektronicznie zwierzę oraz poddały go szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 2018
Pogorzela Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt: Plan dotyczy psów i kotów. Zainteresowani właściciele i opiekunowie zwierząt składają wnioski w Urzędzie Miejskim w Pogorzeli (pokój nr 12). W przypadku psów należy przedstawić pokwitowanie zapłaty podatku od psa). Zabiegi przeprowadza Zakład Usług Weterynaryjnych S.C. w Pogorzeli, ul. Wiosny Ludów 30A. 2018

 

Aktualizacja: 10 lutego 2019 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Koty do adopcji i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.