O Stowarzyszeniu (lata 2007-2017)

Maria Plewa

 Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt NOE

2007-2017

 Stowarzyszenie powstało uchwałą członków założycieli w dniu 2 lipca, a już 8 sierpnia 2007 roku uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Inicjatywa powołania Stowarzyszenia zrodziła się w efekcie rozmów mieszkańców Gostynia zatroskanych losem okrutnie traktowanych i bezdomnych zwierząt. Wśród nich były osoby, które już wcześniej pomagały psom z gostyńskiego przytuliska na ul. Nad Kanią.

Latem 2017 roku na pierwszej konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Fundacji „Absolwent” zostały zaprezentowane przez Alicję Jerszyńską, prezesa Zarządu Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „NOE”, cele organizacji: „Celem  naszego  Stowarzyszenia jest ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego, zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt, podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw franciszkańskich. Stowarzyszenie realizuje je poprzez współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnymi za ochronę zwierząt oraz środowisko naturalne. Organizuje działania i włącza się w akcje pomocy zwierzętom, a w szczególności interweniowanie w sytuacjach niewłaściwego ich traktowania, inicjuje i wspiera projekty dotyczące identyfikacji zwierząt. Nawiązuje  współpracę z placówkami oświatowymi z zakresu wychowania dzieci i młodzieży  w poczuciu troski o zwierzęta i środowisko naturalne. Chcemy propagować działalność naszego Stowarzyszenia wśród dorosłych mieszkańców naszego powiatu a także młodzieży szkolnej,  popularyzować idee szacunku dla zwierząt i przeciwstawiać się przedmiotowemu ich traktowaniu.”

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zrzeszeniem osób pracujących społecznie, na zasadach wolontariatu. Wszelaką działalność związaną z ratowaniem zwierząt Stowarzyszenie finansuje ze środków uzyskanych w drodze zbiórek, darowizn oraz przekazanego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacja jest dzisiaj rozpoznawalna w środowisku między innymi dzięki logo, stronie na serwisie społecznościowym i stronie internetowej www.stowarzyszenienoe.pl, artykułom w lokalnych mediach. Autorem pierwszego logo był Szymon Sierszulski, a grafiki pierwszej strony internetowej Mario Carvajal oraz jego żona Ewa Kulak-Carvajal. Logo jest widoczne na koszulkach i identyfikatorach wolontariuszy, na plakatach podczas zbiórek publicznych, hepenigów oraz na materiałach edukacyjnych. Znaczącym momentem w historii Stowarzyszenia było uzyskanie w dniu 20 listopada 2013 roku statusu organizacji pożytku publicznego, co nie tylko podniosło jej prestiż ale również w znaczącym stopniu zwiększyło środki finansowe przeznaczone na realizację celów statutowych.

Od początku istnienia jednym z zasadniczych zadań Stowarzyszenia jest organizowanie wolontariatu, w tym wolontariatu młodzieży szkolnej, wspierającego działania na rzecz zwierząt. Po uzyskaniu zgody Burmistrza Gostynia oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na wykonywanie prac porządkowych, organizowanie dodatkowego leczenia i żywienia oraz socjalizację bezdomnych psów, w styczniu 2008 roku członkowie i wolontariusze rozpoczęli cotygodniowe dyżuru w przytulisku na ul. Nad Kanią. Dla dorosłych i młodocianych wolontariuszy Stowarzyszenie zorganizowało szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami oraz określiło zasady ich pracy. Młodzież otrzymała karty wolontariusza, na których odnotowywane były wizyty w przytulisku. Do ich podstawowych obowiązków należało wówczas, tak jak i dzisiaj w Schronisku dla Zwierząt w Dalabuszkach (w gminie Gostyń) oraz w Przytulisku w Smogorzewie (w gminie Piaski), wyprowadzanie psów na spacery. Wolontariusze zajmują się również pielęgnacją i socjalizacją zwierząt oraz pomagają pracownikom w pracach porządkowych i karmieniu. Są to niezwykle ważne zadania, ponieważ każde zwierze potrzebuje ruchu i kontaktu z człowiekiem, co daje mu radości i nadzieję na znalezienie nowego właściciela. Wolontariusze opiekują się również bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami, nie tylko w schronisku ale także na gostyńskich osiedlach i ogródkach działkowych. Dziękując im za bezinteresowne zaangażowanie i pomoc w ratowaniu zwierząt Stowarzyszenie co roku organizuje „Dzień Wolontariusza”.

Kolejnym ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest poszukiwanie domów adopcyjnych dla bezdomnych psów i kotów. Pierwsze informacje o poszukiwaniu domu dla bezdomnych psach ukazywały się na naszej stronie internetowej, w gostyńskich mediach, m.in. na łamach Nowej Gazety Gostyńskiej i portalu Gostyń24. Popularyzacji adopcji bezdomnych zwierząt służy także organizowana od początku istnienia Stowarzyszenia akcja otwartych drzwi w schronisku. Pierwsza miała miejsce 19 lipca 2008 roku. Przybyli wówczas do przytuliska przy ul. Nad Kanią mieszkańcy Gostynia i okolic mogli zobaczyć w jakich warunkach żyją zwierzęta, a także wyprowadzić psy na spacer. W kolejnych latach podobne imprezy były organizowane cyklicznie wiosną i latem. Goszczący w schronisku wyprowadzają psy na spacery, przynoszą smakołyki, gryzaki, karmę dla psów i kotów, środki czystości. Każde takie spotkania kończą się znalezieniem nowych domów dla mieszkańców schroniska. W efekcie działań informacyjnych, aktywnego poszukiwania nowych właścicieli, szczęśliwy dom odnalazło ponad 1500 psów i ponad 250 kotów.

Stowarzyszenie współpracuje również z weterynarzami opiekującymi się zwierzętami ze schroniska w Dalabuszkach. Wspiera materialnie specjalistyczne leczenie zwierząt oraz ich transport do lecznic weterynaryjnych. Dzięki temu możliwe było uratowanie zdrowia i życia wielu zwierząt.

Od 2008 roku Stowarzyszenie postulowało utworzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt przez władze samorządowe Gminy Gostyń. Gdy zapadła decyzja o budowie Schroniska dla Zwierząt w Dalabuszkach, Stowarzyszenie zaczęło jeszcze aktywniej organizować różnego rodzaju akcje i kwesty w celu zgromadzenia środków na jego wyposażenie. 16 września 2011 roku, ku wielkiej radości wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, nastąpiło uroczyste otwarcie schroniska. Budowę sfinansowała Gmina Gostyń oraz firma WIX FILTRON, z dużym wsparciu jej ówczesnego prezesa Zygmunta Wabińskiego. Powstało nowoczesne schronisko z wybiegami dla psów, budynkiem administracyjno-socjalnym i pomieszczeniem dla kotów. Warunki bytowania bezdomnych zwierząt uległy zdecydowanej poprawie.

Bardzo ważnym zadaniem Stowarzyszenia jest edukacja dzieci i młodzieży oraz dorosłych w zakresie opieki nad zwierzętami i reagowania w przypadku znęcania się nad nimi. Zadanie to jest realizowane poprzez prowadzenie zajęć w żłobkach, przedszkolach i szkołach, spotkań dla dorosłych, akcje i konkursy. Działania edukacyjne pogłębiają wiedzę na temat ochrony środowiska, praw zwierząt i obowiązków ich właścicieli. Zwracają uwagę na problem bezdomności zwierząt, uświadamiają konieczność niesienia im pomocy oraz dbania o środowisko naturalne. Realizację zamierzonych celów wspierane są kampaniami ulotkowymi prowadzonymi przez wolontariuszy. Uwrażliwienie na trudny los zwierząt zaowocowało wzmożoną reakcją społeczeństwa na przypadki  ich złego traktowania. Stowarzyszenie notuje liczne zgłoszenia zaniedbań i informacje o łamaniu praw zwierząt. Zwiększyła się również liczba odwiedzających Schronisko w Dalabuszkach, uczestniczących w akcjach na rzecz zwierząt oraz kandydatów na wolontariuszu. Coraz więcej osób organizuje dokarmianie kotów wolno żyjących na terenach miejskich.

Stowarzyszenie jest organizatorem konkursów plastycznych, literackich, fotograficznych i filmowych, których celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem bezdomności zwierząt. „Nasi bracia mniejsi – pomoc, odpowiedzialność, przyjaźń” to projekt edukacyjny, w ramach którego odbywały się konkursy dla uczniów: literackie „Przywiąż psa do siebie, nie do budy” i „Bądź jak św. Franciszek”, fotograficzny „Co kot robi zimą”. W ramach projektu dla uczniów gimnazjum „Dobrze, że jesteś z nami – od schroniska do skutecznej adopcji” zorganizowano konkurs filmowy „Droga zwierzęcia od bezdomności do adopcji”. Młodzież i dzieci wykazały się dużą wrażliwością i szacunkiem dla wszystkich istot żywych.

Nauką przez zabawę są imprezy organizowane przez Stowarzyszenie dla dzieci. Co roku odbywają się „Kocie baliki” z okazji Światowego Dnia Kota oraz „Dzień Psa” w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Psa.

Stowarzyszenie bierze czynny udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach na rzecz zwierząt. W 2014 roku przyłączyło się do „Marszu (NIE)milczenia” zorganizowanego w Poznaniu pod hasłem „za krzywdy wyrządzone przez człowieka”, który był sprzeciwem wobec aktów agresji wobec zwierząt. Co roku jest organizatorem hepeningu „Zerwijmy łańcuchy”, mającego na celu uzmysłowienie społeczności lokalnej, jakich  cierpień doświadczają zwierzęta przywiązane do budy na ciężkim, krótkim łańcuchu. Akcje te miały miejsce w Gostyniu, w Piaskach i Krobi. Organizacja wsparła także Wielką Orkiestrę Pomocy dla Bezdomnych Psów w Śremie.

Kolejnym działaniem był udział w ogólnopolskiej kampanii „Cyrk Bez Zwierząt” i zwrócenie uwagi społeczeństwa na niehumanitarne warunki życia zwierząt w cyrkach. Realizując film „Krzyś i Tygrysek”, Stowarzyszenie chciało pokazać młodym odbiorcom potrzeby i uczucia cyrkowych zwierząt, traktowanych jako rozrywka człowieka, jednocześnie opowiadając się po stronie tych, którzy dążą do prawnego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Stowarzyszenia wspiera także akcję dotyczącą sterylizacji i kastracji zwierząt, której celem jest ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, by uniknąć bezdomności psów i kotów, przepełnionych schronisk i często bestialskiego uśmiercania zwierząt.

W ostatnim czasie coraz częściej ujawniane są przypadki drastycznego łamania praw zwierząt. Konieczne stało się więc powołanie przez Stowarzyszenie inspektorów do spraw zwierząt, którzy we współpracy z policją i strażą miejską, wkraczają tam, gdzie zwierzęta doznają bólu i cierpienia z rąk człowieka. Dotyczy to nie tylko psów i kotów, ale również zwierząt gospodarskich i ryb.

Stowarzyszenie współpracuje również z organami samorządów terytorialnych w zakresie corocznego opiniowania programów zapobiegania bezdomności zwierząt oraz organizacjami społecznymi o podobnym profilu działalności, w celu koordynacji i skuteczniejszego udzielania pomocy bezdomnym i cierpiącym zwierzętom.

W okresie minionych 10 lat na rzecz Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „NOE” pracowało wielu członków i wolontariuszy, którzy wspomagali jego działalność swoją wiedzą, doświadczeniem, poświęcili wiele godzin na dyżury w schronisku, akcje, hepeningi, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, interwencje w przypadkach zaniedbania i znęcania się nad zwierzętami. W 2 czerwca 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało „Laur Gostynia”, wyróżnienie przyznane przez Radę Miejską Gostynia za wybitne osiągnięcia m.in. w zakresie realizacji idei wolontariatu i pracy społecznej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Gostyń. To powód do dumy dla wszystkich osób działających na rzecz Stowarzyszenia, lecz największym wynagrodzeniem są szczęśliwe oczy, wcześniej wystraszonych, głodzonych i cierpiących zwierząt.

Tekst został opublikowany w Roczniku Gostyńskim (nr 5) – rok 2018

Dodaj komentarz