Statut

Uchwała nr 2/1/2007 Walnego Zgromadzenia Członków Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” z dnia 2 lipca 2007 r.

Zmiany: Uchwała nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” z dnia 12 lutego 2009 r.

Zmiany: Uchwała nr 8/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” z dnia 17 września 2009 r.

Zmiany: Uchwała nr 1/2011 Walnego Zgromadzenia Członków Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” z dnia 28 lipca 2011 r.

Zmiany: Uchwała nr 1/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Zmiany: Uchwała nr 5/2013 Walnego Zgromadzenia Członków Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” z dnia 11 września 2013 r.

Zmiany: Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe” z dnia 21 lutego 2018 r.

 

 

Statut

Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Noe” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy zwierzętom i środowisku przyrodniczemu. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gostyń, ul. Wojska Polskiego 5/6. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

7. Celem Stowarzyszenia jest:

1) ochrona zwierząt i środowiska przyrodniczego,

2) zapobieganie przejawom niewłaściwego traktowania zwierząt,

3) podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw franciszkańskich.

8. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych prowadzi nieodpłatną działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (94.99.Z.PKD), poprzez:

1) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnymi za realizację ustaw z zakresu ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego,

2) organizowanie działań i włączanie się w akcje pomocy zwierzętom, a w szczególności interweniowanie w sytuacjach niewłaściwego ich traktowania,

3) inicjowanie i wspieranie projektów dotyczących identyfikacji zwierząt,

4) szerzenie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska i praw zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt,

5) współpracę ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w poczuciu troski o zwierzęta i środowisko naturalne,

6) publikowanie materiałów propagujących idee pomocy zwierzętom i środowisku przyrodniczemu,

7) opiniowanie aktów prawnych i występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi w zakresie ochrony zwierząt,

8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działania,

9) organizowanie wolontariatu działającego na rzecz zwierząt, w szczególności z gostyńskiego schroniska dla zwierząt,

10) zbieranie informacji o losach zwierząt adoptowanych z gostyńskiego schroniska dla zwierząt,

11) inicjowanie i wspieranie działań lekarzy weterynarii, Straży Miejskiej gminy Gostyń i innych służb, mających na celu poprawę bytu zwierząt,

12) wspieranie sterylizacji i kastracji zwierząt w celu ograniczenia bezdomności psów i kotów.

 

 

Rozdział III

Członkowie — prawa i obowiązki

 

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

10. Stowarzyszenie posiada członków:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która

jednocześnie:

1) złoży deklarację członkowską na piśmie,

2) uzyska pisemną rekomendację co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.

12. Członkiem zwyczajnym osoba staje się, po złożeniu deklaracji i pisemnej rekomendacji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

14. Członkiem wspierającym osoba staje się, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek

10 członków Stowarzyszenia.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składek.

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia; poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) z powodu wielokrotnego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

d) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

f) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

24. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze zapisy Statutu stanowią inaczej.

26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

27. (skreślony)

28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku kalendarzowym przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje na stronie internetowej Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

31. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

32. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są przyjmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej.

33. W przypadku braku quorum Walne Zgromadzenie Członków odbywa się po upływie pół godziny od wyznaczonego pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych członków. Wówczas Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania członków, jednak nie mogą dotyczyć:

1) zmiany statutu i w statucie,

2) wyboru władz Stowarzyszenia,

3) rozwiązania Stowarzyszenia.

34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmiany statutu i w statucie,

3) wybór i odwołanie prezesa Zarządu,

4) wybór i odwołanie pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie budżetu,

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia lub jego władze,

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu

jego majątku,

14) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we

wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz

Stowarzyszenia.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 5 osób, w tym z prezesa (wybieranego przez Walne Zgromadzenie Członków), wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu (wybieranych przez Zarząd spośród członków Zarządu).

37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

38. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

39. Do kompetencji Zarządu należą:

1) wybór spośród członków Zarządu wiceprezesa, skarbnika, sekretarza,

członka Zarządu,

2) realizacja celów Stowarzyszenia,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

4) sporządzanie planów pracy i budżetu,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia,

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9) przyjmowanie i skreślanie członków.

40. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

41. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) wybór spośród członków Komisji przewodniczącego, zastępcy

przewodniczącego, sekretarza,

2) kontrolowanie działalności Zarządu,

3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

4) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

Członków oraz zebrania Zarządu,

5) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu

Członków.

43. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, ale nie mogą dokonać kooptacji prezesa Zarządu. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

44. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,

2) darowizn, spadków, zapisów,

3) dotacji i ofiarności publicznej.

45. (skreślony)

46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

48. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

48a. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

49. Uchwałę w sprawie zmiany statutu i w statucie oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

Dodaj komentarz